Dental Resources

Empowering Your Dental Knowledge: Explore Our Comprehensive Dental Resources

Unlock the Treasure Trove of Books, Ebooks, PDFs, and More – Your Pathway to Informed Oral Health

Dive into a wealth of dental wisdom curated just for you. Our ‘Resources’ page is a curated collection of valuable books, ebooks, PDFs, and more, designed to empower your dental journey. Whether you’re seeking insights on preventive care, the latest advancements, or expert tips, this is your go-to destination for elevating your oral health knowledge. Explore, learn, and embark on a well-informed path towards a healthier smile.

Resources

Yahya S. Tosun (Editor) | Modern Concepts in Orthodontics

So much is happening in the world these days. The world has been in a fast technological transformation and all industries have been impacted by this wave. Orthodontics is no exception. Today technology has a huge impact on dental and orthodontic practices. Most challenging mechanics in orthodontic mechanotherapy of the past, such as leveling and alignment, have become extremely easy due to improvements in material technology. Esthetic “invisible” orthodontic appliances such as “clear aligners”, “lingual orthodontic appliances” and introduction of TAD’s have become the “game changers” in orthodontics.

Get the Book From Quintessence Publishing
Resources

Yahya S. Tosun (Editor) | Ortodontide Modern Kavramlar (Turkish version)

Son yıllarda ortodonti dünyasında önemli değişimler meydana geliyor. Büyük bir hızla değişen ve ilerleyen teknolojiden ortodonti dünyası da derinden etkileniyor ve değişiyor. Bugünün dünyasında “bilgi” ye ulaşmak artık son derece kolaylaştı. İstediğimiz anda istediğimiz teknik ile ilgili detaylara ulaşmak mümkün hale geldi. Öyle ki artık belli bir tekniği veya uygulamayı ister resim isterse video ve hatta animasyon şeklinde, üstelik çoğu zaman ücretsiz olarak internetten indirme şansına sahibiz. Bu yönüyle bakıldığında yeni yetişen neslin bu konuda ne kadar şanslı olduğunu açıkça görebiliyoruz. Ama inaniyorum ki bugün bilgiyi almak değil onu gerektiği şekilde kullanmak, ondan gerekli dersleri çıkarmak ve kendimizde istediğimiz değişimi oluşturmak çok daha önemli. Benzer sekilde, bizleri geleceğe taşıyacak olan, ileri teknolojiye sahip olmak değil bu teknolojiyi kendimiz için en faydalı olacak şekilde kullanmaktır.

Get the Book From Quintessence Publishing
Resources

Biomechanics in Orthodontics

Correct application of the principles of biomechanics leads to highly efficient and successful orthodontic treatment; a lack of proper understanding produces ineffectual systems that may even lead to collateral tissue damage. In addition, knowledge about the properties of the latest wire, bracket, and bonding materials and designs is a key factor in the configuration of successful orthodontic appliances. This essential book introduces students of orthodontics to the evolution of orthodontic technology and the properties of orthodontic materials and outlines the essential mechanical principles behind successful orthodontic treatment.

Get the Book From Amazon
Resources

SERBEST DİŞ HEKİMLİĞİNDE ORTODONTİ

Ortodonti, diş hekimliğinde bir uzmanlık alanıdır. Bununla birlikte uzman olmayan diş hekimlerinin de yapabilecekleri ve hatta yapmaları gerektiğine inandığım çok sayıda ortodontik uygulama da vardır. Günümüzde simülasyona dayalı şeffaf plak teknolojisi serbest diş hekimlerine ortodontik tedavi yapma olanağı sağlasa da hekimlerin temel ortodontik kavram ve prensipleri bilmeleri öncelikli şarttır. Bu kitap bu inançla ele alınmış ve serbest diş hekimlerine ortodontik diş hareketinin prensipleri ve pratikte uygulayabilecekleri yöntemler konularında temel bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.

Download the Free Ebook
Resources

SABİT ORTODONTİK APAREYLERİN BİYOMEKANİK PRENSİPLERİ

Biyomekanik, ortodontik tedavinin alfabesidir. Nasıl ki kelime ve ses bilgisi olmadan bir dil konuşulamazsa biyomekanik kavram ve prensipler bilinmeden bilinçli bir ortodontik uygulama yapmak da münkün değildir. Bu kitap ortodontik tedavi yapmak isteyen, özellikle uzmanlık eğitimine yeni başlayan genç meslektaşlara ortodontik tedavi mekanizmalarının çalışma prensiplerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Download the Free Ebook